ધોરણ ૧૦, ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ જાહેર થયો
ધોરણ ૧૦ની પરીક્ષા ૮મી માર્ચથી શરૂ કરાશે : ધોરણ ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ ચોથા સેમેસ્‍ટરની પરીક્ષા ૮મી માર્ચથી અને બીજા સેમેસ્‍ટરની પરીક્ષા ૨૮ માર્ચથી હશે

 Board Examination Time Table For SSC and HSC General Stream 2016

 Board Examination Time Table For 2nd and 4th Semester 2016

Press note For SSC and HSC (General)Students Examination Form march 2016