રાજ્ય સરકારના અનામતના હેતુ માટે ઉન્નત વર્ગમાંથી બાકાત(Non Creamy Layer) હોવા અંગેના પ્રમાણપત્રની મુદત ત્રણ વર્ષ કરવા બાબત.clik here P D F

કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલની કામગીરી “સાથી’ સોફટવેર અંતર્ગત ઓનલાઈન હાથ ધરવા બાબતCLIK HERE P D F 

 નિવૃતિ બાદ કરારના ધોરણે નિમણૂક આપવામાં આવેલ અધિકારીઓ તેમના નિયંત્રણ હેઠળના કર્મચારીઓ/અધિકારીઓના કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ લખી શકે તેમજ 
 સમીક્ષા કરી શકે તે અંગેની સુચનાઓ પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.CLIK HERE P D F