બિનસરકારી માધ્યમિક શાળાના કર્મચારીઓને e- PAYMENT માટે IFMS ઉપર ઓન લાઈન કરવા માટે કાર્યવાહી બાબતનવસારી પરિપત્ર CLIK HERE P D F