જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, વલસાડ અને જૂનાગઢ જિલ્લા દ્વારા તા. 6/6/2015 તથા તા. 7/6/2015 ના રોજ લેવાયેલ વિવિધ સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી
અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, વલસાડ અને જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ દ્વારા (1) જુનીયર ક્લાર્ક (વહીવટી / હિસાબી), (2) તલાટી કમ મંત્રી, (3) મલ્ટીપરપઝ હેલ્થ વર્કર (પુ.), (4) ફિમેલ હેલ્થ વર્કર (સ્ત્રી) સંવર્ગની તા. 6/6/2015 તથા તા. 7/6/2015 ના રોજ લેવાયેલ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી અંગેની સૂચનાઓ.
જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, વલસાડ અને જૂનાગઢ જિલ્લા દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 1 થી 4/2015-16 અનુક્રમે (1) જુનીયર ક્લાર્ક (વહીવટી / હિસાબી), (2) તલાટી કમ મંત્રી, (3) મલ્ટીપરપઝ હેલ્થ વર્કર (પુ.), (4) ફિમેલ હેલ્થ વર્કર (સ્ત્રી) સંવર્ગની તા. 6/6/2015 તથા તા. 7/6/2015 ના રોજ લેવાયેલ સ્પર્ધાત્મક લેખીત પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નોના જવાબની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી માટે નીચે આપેલ લીંક ઉપર ક્લીક કરવી.
ઉક્ત આપેલ ચારેય સંવર્ગની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી ચેક કરી લેવા વિનંતી છે. પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી અંગે જો કોઈ ઉમેદવારને કોઈ વાંધા સૂચના હોય તો સચિવશ્રી, જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, જિલ્લા પંચાયત કચેરી (લાગુ પડતા જિલ્લા) ખાતે તા. 10/6/2015 થી તા. 16/6/2015 (બંને દિવસો સહિત કચેરીના કામકાજના કલાકો દરમ્યાન) કચેરી સમય 18-10 સુધીમાં લેખીતમાં વાંધા સૂચનો લાગુ પડતા જિલ્લાની જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિની કચેરીમાં રૂબરૂમાં જરૂરી પ્રમાણભુત આધાર પુરાવા સાથે મોકલવામાં આવશે તે જ સ્વીકારવામાં આવશે. ત્યારબાદના વાંધા સૂચનો માટે કોઈપણ પ્રકારની રજૂઆત ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં. વાંધા સૂચનો બાબતે મળેલ રજૂ