"ગુજરાત રાજ્ય માદયમિક શિક્ષક સંઘ મહામંડળ" ના આજ રોજ તા.૨૭/૧૧/૧૬ ને રવિવાર ના રોજ આયોજીત ""શૈક્ષણિક અધિવેશન"" મા કરવામાં આવેલા "" ઠરાવો""......