વહીવટી કર્મચારી ના સેટઅપ અંગે માગઁદશઁક સુચના આપતો લેટેસ્ટ પરીપત્ર....