આંતરીક મુલ્યાંકન અને પ્રાયોગિક ગુણાંકન માટે BISAG પરતા.૨૦/૦૨/૨૦૧૬નારોજ સવારે ૧૨.૦૦થી ૩.૦૦ તાલીમ

આંતરીક મુલ્યાંકન અને પ્રાયોગિક ગુણાંકન માટે BISAG પરતા.૨૦/૦૨/૨૦૧૬નારોજ સવારે ૧૨.૦૦થી ૩.૦૦ તાલીમ